Platba MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání Mateřské školy Tuchoměřice – Praha západ

s platností od 1. 9. 2017

podle zákona č. 561/2004 sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

 

Dětem, které chodí do posledního ročníku MŠ (děti starší pěti let) se poskytuje vzdělávání bezúplatně. Od 1.9.2017 i v případě odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

  1. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období 1.9.2019 do 31.8.2020 stanovena na  550,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).
  2. Úplata je splatná do 15. předešlého měsíce na měsíc následující.
  3. Platba se provádí trvalým příkazem na účet školy.
  4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
  5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
  6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
  7. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).
  8. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu bude následující: upravená dle rozsahu provozu

 

            V Tuchoměřicích 16. 06. 2019                                                          

 

 

 

            Petra Nosková

            ředitelka školy    

 

 

Stravování dětí v MŠ

Od května 2019 je zřízena nová služba objednávání stravy přes internet, kde má každý přehled o stavu přihlášených a odhlášených obědů, stavu financí na účtu strávníka a měsíční vyúčtování stravy.

 

Změny při objednávání stravy:

  • Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků.

Přístup k přihlášení je na www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

 

Kontakty školní jídelna:

mobil: 725 529 689  paní Baďoučková, vedoucí ŠJ

e-mail: sj.mstuchomerice@seznam.cz

 

Pokyny k platbě:

Strávníci  jsou povinni včas zaplatit stravné do 15. předešlého měsíce zálohově, na měsíc následující. Vyúčtování stravného probíhá během července.

 

Číslo účtu:  FIO 2801417470/2010  

Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka a je neměnný po celou dobu, kdy strávník navštěvuje MŠ a posléze ZŠ. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

                                                                                 

Celodenní stravné      850 Kč/měsíc

Celodenní školné        550 Kč/měsíc