BAREVNÝ PODZIM

 

Charakteristika integrovaného bloku:

 

     Záměrem tohoto bloku je pomoci novým dětem s adaptací na nové prostředí, získat nové poznatky o přírodě a jejich proměnách. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, vyjádřit pocity, dojmy, prožitky. Osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • získat relativní citovou samostatnost a schopnost vytvářet citové vztahy

 • seznamovat se s pravidly chování i ve vztahu k druhým

 • vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí – rozmanitost, vývoj, proměny

 • rozvoj tvořivosti a kreativity

 • osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

   Očekávané výstupy:

   

 • chovat se tak, aby dítě neohrožovalo své i bezpečí a pohodu druhých

 • zvládnout sebeobsluhu

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 • zvládnout jemnou i hrubou motoriku – zacházet s předměty, pomůckami

 • všímat si a vnímat rozmanitosti přírody, jejich změn a dění v okolí

   

 • Vzdělávací nabídka:

   

 • jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů

 • společné vyjasnění pravidel

 • hry na téma přátelství

 • aktivity podporující sbližování dětí

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhým, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomáhat si a schopnosti vyřešit vzájemný spor ….

 • manipulační činnosti a úkoly s předměty, pomůckami, novým materiálem

 • záměrně pozorovat objekty a předměty – určovat, pojmenovat jejich vlastnosti – velikost, barva, materiál, chuť, vůně ………

 • konkrétní operace s materiály – třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání

 • sledovat rozmanitosti i změny v přírodě

 • eko hry

 • výlety – vycházky do okolí

 • námětové hry a činnosti