Barevný podzim

 

 

Charakteristika integrovaného bloku:

Záměrem tohoto bloku je pomoci novým dětem s adaptací na nové prostředí, získat nové poznatky o přírodě a jejich proměnách. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, vyjádřit pocity, dojmy, prožitky. Osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s pravidly chování i ve vztahu k druhým
 • získat relativní citovou samostatnost a schopnost vytvářet citové vztahy
 • vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí – rozmanitost, vývoj, proměny
 • rozvoj tvořivosti a kreativity
 • psvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

 Očekávané výstupy:

 • zvládnout sebeobsluhu
 • chovat se tak, aby dítě neohrožovalo své i bezpečí a pohodu druhých
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • zvládnout jemnou i hrubou motoriku – zacházet s předměty, pomůckami
 • všímat si a vnímat rozmanitosti přírody, jejich změn a dění v okolí

 

Vzdělávací nabídka:

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů
 • jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí
 • společné vyjasnění pravidel
 • hry na téma přátelství
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhým, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomáhat si a schopnosti vyřešit vzájemný spor ….
 • manipulační činnosti a úkoly s předměty, pomůckami, novým materiálem
 • záměrně pozorovat objekty a předměty – určovat, pojmenovat jejich vlastnosti – velikost, barva, materiál, chuť, vůně ………
 • konkrétní operace s materiály – třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
 • sledovat rozmanitosti i změny v přírodě
 • eko hry
 • výlety – vycházky do okolí
 • námětové hry a činnosti